Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
 • Bilder
 • Dokumenter
 • Gravsteiner
 • Album
  Alle media
  Kirkegårder
  Steder
  Notater
  Datoer og jubileer
  Kalender
  Rapporter
  Kilder
  Arkiver
  DNA tester
  Statistikk
  Bytt Språk
  Bokmerker
  Ta kontakt
  Be om brukerkonto

  Christen Knudsen[1]

  Mann 1633 - Ca 1702  (69 år)


  Personlig informasjon    |    Kilder    |    Hendelseskart    |    Alle    |    PDF

  • Navn Christen Knudsen 
   Født 1633  Troms, Norway Find all individuals with events at this location  [2
   Kjønn Mann 
   Folketelling 1701  Nordeidet, Karlsøy, Troms, Norway Find all individuals with events at this location  [3
   Yrke Karlsøy, , Troms, Norway Find all individuals with events at this location  [3
   lensmand 
   • Holder half Jegtefahr med sl Hansz Mortensens Enche, dog bestaar Disses Vilkaar alle udj schyld og gield Bruger dog en Liden Handel med Credit fra Bergen Leilending.
   Død Ca 1702  Nordeidet, Reinøy, Karlsøy, Troms, Norway Find all individuals with events at this location  [1
   Notater 
   • I 1666 drev Christens mor, Trine Henriksdatter Hofnagel, vistnok noe handel, og det
    samme gjorde Christen på Reinsvoll. Senere finner vi Christen på Nordeidet.
    Manntallet for 1663-66 viser:
    «3. Reenswold - 1½ W.
    Opsiddere: Christen Knuds: br: 1½ W. 33 Aar.
    Sønner: Knud Christens: 1 Aar 8 uger.
    NB: Den Residerendis Capellan på Kalfsøen klager, at bemelte Reenfvold er taget fra
    hannem och klocheren,
    og forundt fougdens Svoger. (Den fouget er nu død)».
    Det var 3 drenger på gården. Klagen i manntallet gjaldt at fogden Mads Pedersen
    Søegaard hadde tatt de jordene presten og klokkeren brukte på Reinsvoll, og latt Christen,
    som var hans svigersønn, etablere gård og jekteleie der.
    «Genneral Jordebog Ofuer Tromsøe Fogderi» i 1667 viser for «Helgøe Tingsted»:
    «Reinsvold liggende paa Reinøe - 4 Pd. [1 våg = 3 bismerpund (Pd.) = 72 bismermerker].
    Blifuer nu 1 W.
    Christenn Knudsenn.
    Landschyld: 1 W.
    Leeding: ½ W.
    Ostetiende: 7 Mark.
    Føder:
    Kiør: 2.
    Smaller: 10.
    Heste: 1.
    Lide StoedDefect(?) paa Brendefang och Jorden opgaves med mask(?) och U-føre».
    Jekteleiet på Elvevoll (Hansnes) ble etablert i 1660-årene og eksisterte
    sammenhengende frem til 1801-03, under Hegelundenes ledelse. Fra ca. 1700 satt Hans
    Hegelunds enke, Ingeborg her, i jektesameie med Christen på Nordeidet.
    En handelsskatt som ble pålagt fastboende handelsfolk i tiden 1670-79 viser at de
    menn som i 1670 hadde «noe lite bruk», dvs. handel, og ble pålagt skatt, var få. Det var i
    Karlsøy sogn Hans Mortensen Hegelund på Hansnes, som nå hadde overtatt jekta etter sin
    mor, og i 1672 også overtok heimegården, og det var Christen Knudsen på Reinsvoll, som
    senere delte jekta med Hans, og fra ca. 1689 var bosatt på Nordeidet. I Helgøy sogn var det
    også to, Bertel Hansen, bosatt på Bårset ca. 1663-78, og Peder Ingebrigtsen i Torsvåg fra
    1666, i Nordskar fra 1672. Ingen av de 4 synes å ha drevet noen stor handelsvirksomhet, og
    bare en hadde jekt.
    Lensmannsombudet var på denne tiden mest et tillitsverv, som helst ble gitt folk fra den
    økonomiske overklasse. Dette var et forhold som skulle vare utover på 1700-tallet.
    Lensmennene skulle være fogdens medhjelpere, men de opptrådte også på tinget som en del
    av lagretten. Ved utstedelse av tingvitner sto lensmannen ofte i spissen for lagrettemennene.
    Hvert tinglag hadde sin lensmann. Det var ingen inntekter lagt til stillingen utover en viss
    skattefrihet. Fra 1694 fikk lensmannen 3 daler i godtgjørelse for å utføre 3 reiser i forbindelse
    med inndriving av skatterestanser for fogden. Dette var begynnelse til et avlønningssystem.
    Lensmennene var tydeligvis ikke pålagt tinghold, selv om tinget stundom ble avholdt på deres
    gårder. De lensmenn vi kjenner var nesten alle jekteskippere. De var da utgått fra jekteleiene i
    Nordskar-Lanes, Vannvåg, Karlsøy, Reinsvoll-Nordeidet (Christen) og Nord-Grunnfjord (Søren
    Mortensen Hegelund). Tildels ser vi at lensmennene satt meget lenge i stillingen, spesielt etter
    ca. 1650, opptil 20-30 år hver.
    I 1690 får vi en ny skatteliste over handelsfolket, bortsett fra byborgerne. Handelsmann
    Christen Knudsen på Nordeidet nevnes ikke i denne listen, til tross for at han eide part i
    Hansnesjekta, noe som nok skyldes skattefrihet som lensmann. Hans sønn, Knud, satt nå med
    handel på Søreidet.
    Da «Gammellensmannen» Christen Knudsen på Nordeide døde i 1702 overtok Nils
    Nilsen Lemming på Grågården ved Hansnes.
    Manntallet for 1701 viser for Nord-Eide i «Carlsøe Sogn og Meenighed J Helgøe
    Tingsted»:
    «Opsidernis eller Leil: Stand og Vilkor:
    Lensmand.
    Holder half Jegtefahr med Sl: Hans Mortensens Enche,
    Dog Bestaar Bege dissis Vilkor allene udj shyld og gield.
    B... gir dog en liden Handel: med Credit fra Bergen.
    Gaardernis eller pladsernis Nafne:
    Noreyde.
    Opsidernis Nafne - Deris alder:
    Christen Knuds: - 69.
    Sønnernis Nafne - Deris alder:
    Hans Christens: - 28.
    Olle Christens: - 21.
    Den første har Credit fra Bergen med en ringe Handel.»
    De hadde 7 drenger på gården.
    Fra det bevarte skiftemateriale fra 1690-årene og begynnelesn av 1700-tallet får vi et
    godt innblikk i handelsforholdene, både fra debitorenes (fiskerbøndenes) og kreditorenes
    (handelsmennenes) side. Det er særlig bevart godt med handelsskifter. Av de 14-15 som drev
    lokalhandel ca. 1690 er det bare 4-5 vi ikke har skifter etter. Likeles savnes skiftet etter
    Christen, men vi har boet etter hans enke fra 1712.
    Vi kan fastslå at det ikke har vært drevet kontanthandel. Det eneste som er oppført i
    skiftene, er 2 daler i sølvmynt hos Hans Guttormsen på Slettnes. Slikt har tydeligvis vært en
    sjeldenhet. Heller ikke de store handelsmenn satt inne med penger, selv om det kanskje var
    slikt som var lettest å stikke unna ved et bo-oppgjør. Dette gjelder også handelsskifter til midt
    på 1700-tallet. At penger fantes, ser vi av det rike skiftet til «Skjærvøykongen» i 1694. Det kan
    imidlertid se ut til at pengeflommen fra ca. 1520, nå var tørket inn.
    Til ekstraskattene skulle riktignok skaffes mynt, men det har tydeligvis ikke vært mer
    enn det som gikk til skatten. Forøvrig har man satt midlene i sølv, der det var noe overskudd.
    Penger har heller ikke vært en verdimåler i samhandelen, det var tørrfisken. I almueskiftene er
    all lokal gjeld ført opp i antall våger tørrfisk. Tallet ble hentet direkte fra handelsmannens
    bokholderi og deretter omregnet til penger i skiftet (1 våg lik ½ daler). Det betyr at bokholderiet
    har vært viktig i samhandelen. Her ble det ført opp hva som ble levert av produksjon
    (fiskevarer, tran, februksprodukter etc.) og hva som ble tatt ut til utrustning og forbruk, alt notert
    i tørrfiskverdi. At tørrfisk har vært regneenheten, viser hvor viktig denne varen var i det
    økonomiske systemet. Penger var en vare man skaffet seg for å betale ekstraskattene.
    Dette stilte store krav til et godt bokholderi, og det ser ut til at også de lokale
    debitorbøkene har vært skikkelig ført. I Nord-Grunnfjord fantes f.eks. i 1717 «Den salige
    manns vel kondisjonerte regnskapsbok». I booppgjørene måtte gjelden dokumenteres ved
    fremlegging av hovedbøkene eller utskrift, med referanse til sidetall. På Helgøy var det hele 3
    slike protokoller. Den eneste som kanskje slurvet litt, var fogden. Her sto gjelden i
    «kladdebøker», men dette synes å ha sammenheng med at han mest drev med varebytte, ikke
    kredittsalg. Der gjelden ikke var godt nok dokumentert, ble fordringen avvist av skifteretten.
    Det ser ikke ut til at sikring av fordringer har vært særlig vanlig. Vi har ett eksempel på
    at en fordring fra Bergen på en lokal handler delvis var sikret ved «revers» (gjeldsbevis). I noen
    tilfeller ble det utstedt obligasjoner.
    Den lokale handel har i stor grad vært konsentrert om stevnetidene, dvs. når jekta gikk
    til Bergen, og når den kom tilbake. Det har ikke vært vanlig å sitte med store varebeholdninger
    utover vinteren. Ingen av de større handelsmenn satt med handelsvarer av betydning, uansett
    tidspunkt for skiftet. Ingen steder er det oppført lagerbrygger eller egne butikkbygninger. Man
    har klart seg med en sjå, ei bu eller et naust. Det betyr at de fleste kunder har levert sine varer
    når jekta lastet inn for Bergensturen, og hentet returvarene når jekta lossa inn om høsten.
    Kundene har altså for en stor del selv sittet med den varebeholdning de trengte for et års
    forbruk. Det eneste vi kan finne av varer er følgende: Helgsøy hadde i 1696 litt krutt, bly og
    klede som kan ha vært butikkvarer. Nord-Grunnfjord hadde i 1714 litt vadmel og lerret
    liggende, noen nye skjorter og fine halsduker, foruten litt pepper og ingefær. I Helgøy-boet
    fantes noen huder og skinn som kan ha ligget i påvente av avskipning.
    Små varebeholdninger hos handelsmennene har ført til et visst behov av å
    komplettere i løpet av året. Vi har mange eksempler på at de lokale handelsmenn har lånt varer
    hos hverandre som mel, tobakk, vin, tjære, snøre, malt, salt, foruten rede penger. Dette kan da
    ha gått både til eget forbruk, og til kundene.
    Det er klart av hovedmassen av omsetning og utredning har skjedd gjennom et lokalt
    handelssystem, ikke ved direkte samhandel mellom fiskerne og Bryggekjøpmennene i Bergen,
    slik den vanlige oppfatning har vært. Dette ser vi klart av de mange lokale
    handelsmannsskifter vi har fra slutten av 1600- og tidlig 1700-tall, og av skiftene etter de
    enkelte fiskere, der vi får oversikt over deres totale gjeldsforpliktelser.
   Person ID I722  AH1
   Sist endret 2 Nov 2014 

   Far Knud Hansen,   f. Før 1617, Norway Find all individuals with events at this location,   d. Ca 1662, Reinsvoll, Reinøy, Karlsøy, Troms, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder ~ 45 år) 
   Mor Trine Henriksdatter Hofnagel,   f. Før 1617, Norway Find all individuals with events at this location,   d. Ett 1666, Karlsøy, , Troms, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder ~ 50 år) 
   Famile ID F2074  Gruppeskjema  |  Familiediagram

   Familie Aleth Madsdatter Lorch,   f. 1655, Troms, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 1712, Reinsvoll, Karlsøy, Troms, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 57 år) 
   Bolig 1664  Reinsvoll, Karlsøy, Troms, Norway Find all individuals with events at this location  [1
   Bolig 1701  Nordeidet, Reinøy, Karlsøy, Troms, Norway Find all individuals with events at this location  [1
   Barn 
   +1. Inger Christensdatter, Lorch,   f. 1670, Reinsvoll, Karlsøy, Troms, Norway Find all individuals with events at this location,   gravl. 25 Mar 1748, Karlsøy, , Troms, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder ~ 78 år)
    2. Hans Christensen,   f. Ca 1673,   d. Ja, ukjent dato
   +3. Christen Christensen,   f. Ca 1677,   d. Ja, ukjent dato
    4. Otte Christensen,   f. Ca 1680,   d. Ja, ukjent dato
   +5. Alet Christensdatter Lorch,   f. 1684, Reinsvoll, Karlsøy, Troms, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 1747, Nordeidet, Reinøy, Karlsøy, Troms, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 63 år)
   Sist endret 17 Mar 2011 
   Famile ID F265  Gruppeskjema  |  Familiediagram